Egzaminy poprawkowe w szkołach podstawowych i średnich odbywają się pod koniec sierpnia. Prawo do poprawki ma uczeń, który nie zaliczył jednego lub dwóch przedmiotów obowiązkowych. Sprawdź, jak wygląda i ile trwa egzamin poprawkowy, a także dowiedz się, jakie zadania mogą Cię na nim czekać.

Egzamin poprawkowy – kto może do niego podejść?

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Wynika z nich, że do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń od IV klasy szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W przypadku młodszych uczniów egzaminy poprawkowe nie są przeprowadzane, ponieważ zgodnie z polskim systemem edukacji w klasach I-III stosuje się ocenę opisową.

Warto pamiętać, że podejście do egzaminu poprawkowego jest w pełni dobrowolne. Uczeń, który z niego zrezygnuje, nie otrzyma promocji do klasy programowo wyższej i będzie musiał powtarzać rok.

Czy trzeba składać podanie o egzamin poprawkowy?

Informacje na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby podejść do egzaminu poprawkowego, znajdują się w statucie danej szkoły. Najczęściej jednak wymagane jest złożenie stosownego podania przez rodzica lub opiekuna niepełnoletniego ucznia podstawówki albo przez pełnoletniego ucznia liceum lub technikum. Podanie o egzamin poprawkowy powinno trafić do sekretariatu w terminie do trzech dni od dnia rocznej klasyfikacji, choć daty te mogą się różnić w zależności od szkoły.

Kiedy są egzaminy poprawkowe?

Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są najczęściej w ostatnim tygodniu wakacji, ale istnieje wyjątek od tej reguły. Mowa o szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu. Wówczas uczeń może podejść do poprawki po zakończeniu tych zajęć, ale nie później niż do końca lutego. Konkretny termin wyznacza dyrektor określonej placówki.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy uczeń nie jest w stanie pojawić się na egzaminie ze względu na stan zdrowia. Nieobecność spowodowana chorobą lub pobytem w szpitalu jest usprawiedliwiona, o ile uczeń posiada zwolnienie lekarskie. Jeśli to możliwe, zaświadczenie należy przedłożyć w sekretariacie na kilka dni przed pierwszym terminem egzaminu. W takim przypadku dyrektor może wyznaczyć kolejną datę, ale wyłącznie do końca września lub marca (w przypadku szkół, o których mowa była wcześniej).

Egzamin poprawkowy – jak wygląda?

Wielu uczniów zastanawia się, na czym polega egzamin poprawkowy. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Egzamin poprawkowy w technikum lub liceum będzie wyglądał inaczej niż poprawka dla ucznia piątej klasy szkoły podstawowej. Warto pamiętać, że arkusze układają sami nauczyciele i to od nich zależy, jakiego typu zadania będzie musiał rozwiązać uczeń. Wykaz konkretnych zagadnień, które pojawią się na egzaminie, powinien trafić do niego jeszcze przed wakacjami.

Egzamin poprawkowy w sierpniu ma formę pisemną oraz ustną. W związku z sytuacją epidemiologiczną i e-learningiem może być on przeprowadzony wyłącznie w części pisemnej. Uczeń zdaje poprawkę przed komisją, w której skład wchodzą:

  • przewodniczący komisji, najczęściej dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia dydaktyczne,
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia dydaktyczne.

Na koniec komisja sporządza protokół z egzaminu poprawkowego, który zawiera dane takie jak imię i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu, zadania egzaminacyjne, termin egzaminu i ustaloną ocenę kwalifikacyjną.

Ile trwa egzamin poprawkowy?

Czas trwania egzaminów poprawkowych może różnić się w zależności od placówki. W przypadku części pisemnej jest to zazwyczaj 45 minut, chyba że uczeń musi napisać dłuższą wypowiedź. Wtedy czas może zostać wydłużony do 90 minut.

Wykonanie zadań na egzaminie praktycznym powinno zająć maksymalnie 60 minut. W przypadku części ustnej uczeń musi otrzymać przynajmniej 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Sama rozmowa trwa około 15-30 minut. Podany czas jest orientacyjny.

Egzamin poprawkowy z matematyki, chemii i fizyki

Egzamin poprawkowy z matematyki może składać się zarówno z pytań testowych, jak i zadań otwartych. W przypadku innych przedmiotów ścisłych, takich jak chemia i fizyka, ucznia mogą czekać nie tylko obliczenia, ale także pytania teoretyczne dotyczące wzorów, praw, zasad, definicji, nazwisk i innych.

Egzamin poprawkowy z polskiego

Poprawka z polskiego może z kolei polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące treści lektur obowiązkowych, pojęć z zakresu poetyki i teorii literatury, epok literackich i innych. W zależności od decyzji nauczyciela, na egzaminie poprawkowym z polskiego może również pojawić się praca pisemna, na przykład analiza wiersza lub rozprawka.

Egzamin poprawkowy z angielskiego

Na poprawce z angielskiego mogą pojawić się zadania dotyczące słownictwa i gramatyki. Prawdopodobnie ocenie będzie podlegało również czytanie ze zrozumieniem i tworzenie wypowiedzi pisemnych. Uczeń będzie musiał napisać krótkie wypracowanie w formie, która była nauczana podczas zajęć, na przykład list, recenzję czy esej. W przypadku egzaminu ustnego uczeń może zostać poproszony o opis obrazka, a także odbycie rozmowy z nauczycielem na zadany temat.

Egzamin poprawkowy z w-f’u i innych przedmiotów

Uczeń, któremu nie udało się zaliczyć w-f’u, będzie musiał np. przeprowadzić rozgrzewkę, a także wykonać rzut do kosza z dwutaktu i rzut osobisty na celność, odbijać piłkę siatkową w kole sposobem górnym i dolnym, wykonać przewrót w tył z przysiadu podpartego czy stanie na głowie. Ocenie może podlegać również bieg na 100, 400, 800 lub 1000 metrów.

Nie tylko egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma formę praktyczną. Zadania tego typu będą musieli również wykonać uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną z plastyki, muzyki, techniki i informatyki.

Egzamin poprawkowy – ile procent trzeba uzyskać?

Próg zaliczenia egzaminu zależy od konkretnej placówki. W przypadku większości szkół będzie to 30 proc. i wówczas uczeń otrzyma ocenę dopuszczającą. Co ważne, egzamin powinien umożliwić mu otrzymanie każdej oceny, a nie tylko dopuszczającej. Może on zatem dostać również trójkę, czwórkę, a jeśli będzie naprawdę dobrze przygotowany, nawet piątkę.

Czy egzamin poprawkowy jest trudny?

Pytanie, czy egzamin poprawkowy jest trudny, zadaje sobie każda osoba, którą czeka poprawka w sierpniu. Niestety, nie da się udzielić na nie prostej odpowiedzi. Poziom egzaminu zależy od nauczyciela, który go układa. Nie ulega jednak wątpliwości, że powinien być on na tyle łatwy, aby umożliwić uczniowi uzyskanie przynajmniej oceny dopuszczającej.

Poprawka w klasie maturalnej – czy to możliwe?

W znacznie cięższej sytuacji znajdują się uczniowie klas maturalnych, którym grozi ocena niedostateczna z konkretnego przedmiotu. Czy wcześniejszy egzamin poprawkowy w klasie maturalnej i podejście do matury są możliwe? Niestety nie. W przypadku niezaliczenia zajęć, szanse ucznia na maturę w maju są przekreślone. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest powtarzanie klasy i przystąpienie do egzaminu dojrzałości w kolejnym roku.

Niezdanie egzaminu poprawkowego – co wtedy?

Sytuacja, w której uczeń nie zda egzaminu poprawkowego, zdarza się dosyć rzadko. Jeśli jednak do niej dojdzie, rada pedagogiczna może podjąć decyzję o jego warunkowej promocji, o ile przedmiot jest kontynuowany w klasie programowo wyższej. Wówczas uczeń nie musi zdawać już żadnych egzaminów, a jedynie starać się o dobre oceny w nadchodzącym roku szkolnym. Taka sytuacja jest jednak możliwa wyłącznie raz w ciągu jednego etapu edukacyjnego. W przypadku, gdy przedmiot nie jest kontynuowany w kolejnej klasie lub rada pedagogiczna nie udzieli uczniowi promocji warunkowej, będzie on musiał powtarzać rok.

Świadectwo po poprawce

Uczeń otrzymuje świadectwo dopiero po zdaniu egzaminu poprawkowego. Co ważne, na dokumencie nie ma żadnej wzmianki o poprawce. Znajduje się na nim ocena, którą udało mu się uzyskać. Informacja o przystąpieniu do egzaminu trafi jednak do arkusza ocen.

Egzamin poprawkowy – jak się ubrać?

Nie ma konkretnych wytycznych na temat ubioru na egzamin poprawkowy. Przyjmuje się jednak, że uczeń powinien założyć elegancki i stosowny do sytuacji strój, czyli np. spodnie w kant i białą koszulę. Przyjście na egzamin poprawkowy w dresie z pewnością nie zrobi na komisji dobrego wrażenia i może świadczyć o lekceważącym podejściu do szkoły. Z tego powodu galowe ubranie będzie najbezpieczniejszym wyjściem.

A czy Ciebie czeka poprawka w sierpniu? Pamiętaj o regularnych powtórkach i wysypianiu się. Możesz również skorzystać z naszych wskazówek i wykorzystać mnemotechniki, aby lepiej zapamiętać materiał. Powodzenia!

Dodaj komentarz