Szkoła z internatem przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą kształcić się poza miejscem zamieszkania. Sprawdź, jak wygląda życie w internacie oraz dowiedz się, jakie są jego największe zalety i wady.

Szkoła z internatem – co to jest?

Wiele osób zastanawia się, co to jest szkoła z internatem. Placówka ta, oprócz edukacji, zapewnia również zakwaterowanie oraz wyżywienie. Szkoła z internatem przeznaczona jest w szczególności dla tych uczniów, którzy chcą kształcić się poza miejscem zamieszkania, bez konieczności codziennych dojazdów. Wśród z nich znajdziemy najczęściej licea i technika. Szkoły podstawowe z internatem zdarzają się dużo rzadziej, ponieważ życie poza domem rodzinnym wymaga samodzielności. Są one zatem odpowiednie dla uczniów od 15. do 16. roku życia.

Szkoła z internatem – jakie są jej główne cele?

Najważniejszymi celami szkoły z internatem jest:

 • zapewnienie wychowankom całodziennego zakwaterowania oraz wyżywienia,
 • zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i dobrego samopoczucia, a także rozwijania zainteresowań oraz talentów,
 • organizowanie nauki, wyrównywanie braków szkolnych,
 • organizowanie kulturalnej rozrywki oraz warunków do uczestnictwa w kulturze
 • uspołecznianiem wychowanków do różnych prac,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, nawyku uprawiania sportu oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie samodzielności i zaradności życiowej,
 • uspołecznianie wychowanków do różnych prac,
 • wychowywanie polegające na wywoływaniu korzystnych i zamierzonych zmian w osobowości wychowanków.

Szkoła z internatem – cena

To, ile kosztuje szkoła z internatem, zależy od wielu różnych czynników. Duży wpływ na wysokość czesnego ma prestiż danej placówki, jej wyposażenie oraz miasto, w którym jest ona położona. Na najwyższe koszty muszą nastawić się ci rodzice, którzy chcą posłać swoje dzieci do prywatnego liceum z internatem. Wpisowe to koszt około 1 000 złotych, a czesne – między 800, a 3 000 złotych miesięcznie. Zakwaterowanie w internacie kosztuje około 250-600 złotych miesięcznie. Oprócz tego należy jeszcze uiścić opłaty za np. wyżywienie, podręczniki i materiały edukacyjne, mundurek, ubezpieczenie, wycieczki, dodatkowe kursy językowe czy zewnętrzne egzaminy językowe.

Internat a bursa – czym się różnią?

Bursa to międzyszkolna placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której mieszkają uczniowie kształcący się poza miejscem zamieszkania, uczęszczający do różnych szkół. Internat to z kolei zakład należący do konkretnej szkoły, a zatem nie mogą w nim mieszkać osoby uczące się w innych placówkach edukacyjnych. Internat może zostać przekształcony w bursę, jeśli co najmniej 30 proc. wychowanków będą stanowili uczniowie z różnych szkół.

Bezpośredni nadzór nad internatem pełni dyrektor szkoły, przy której został on utworzony, a nad bursą – kurator oświaty i wychowania lub z jego upoważnienia, gminny dyrektor szkół lub inspektor oświaty.

Rodzaje szkół z internatem

Szkoły z internatem można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od profilu lub promowanych wartości. Są to:

 • szkoła wojskowa z internatem – przygotowują one młodzież do rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe, a także do pracy w wojsku polskim i służby w jednostkach wojskowych;
 • szkoła sportowa z internatem – zapewniają one przygotowanie sprawnościowe, rozwijają umiejętności sportowe uczniów, doskonalą poziom ich wytrenowania, wzmacniają zdrowie, a także wpajają zasady etyki sportowej i dyscypliny;
 • szkoła plastyczna z internatem – jej celem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz zdolności plastycznych uczniów. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie odbywają zajęcia z historii sztuki, rzeźbiarstwa, nauki rysowania i malarstwa, rzeźby, projektowania multimedialnego, a także fotografii i filmu;
 • szkoła muzyczna z internatem – rozwija ona zamiłowanie wychowanków do muzyki oraz jego zainteresowania grą na instrumencie, kształtuje jego wyobraźnię, wrażliwość i estetykę, zachęca do systematycznych ćwiczeń, przygotowuje do występów publicznych, a także uczestnictwa w różnych formach życia artystycznego;
 • szkoła katolicka z internatem – wychowuje ona ucznia w wierze chrześcijańskiej, uczy życia zgodnego z zasadami wiary, kształtuje jego osobowość według wzoru chrześcijańskiego, a także rozwija duchowo.

Oprócz tego placówki można podzielić na szkoły z internatem dla dziewcząt oraz osobne dla chłopców. Ich idea opiera się na przekonaniu, że chłopcy i dziewczęta mają inne potrzeby, a także uczą się oraz rozwijają w odmienny sposób. Podział na płeć może być zatem korzystny, ponieważ uczniowie są mniej skrępowani i rozproszeni, a także mogą próbować nowych rzeczy i rozwijać swoje pasje bez wpływu oczekiwań społecznych wynikających z płci kulturowej.

Istnieją również szkoły specjalne z internatem, przeznaczone dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Mowa o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością ruchową lub sprzężoną, niewidomych, niesłyszących, czy przewlekle chorych.

Ostatnie są szkoły z internatem dla trudnej młodzieży, które funkcjonują przy Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych. Umożliwiają one naukę tej młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanej, wycofanej, nadpobudliwej, nadwrażliwej, z objawami fobii szkolnej oraz funkcjonującej wadliwie w relacjach i zadaniach społecznych.

Jak wygląda życie w szkole z internatem?

Dzień ucznia w szkole z internatem zaczyna się przeważnie o godzinie 6:30 lub 7:00. Po porannej toalecie udaje się on na śniadanie, które jest wydawane od 7:30. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o 8:00 i trwają do 15:00 lub 16:00. W międzyczasie wychowankowie jedzą obiad. Po lekcjach mogą oni skorzystać z godziny czasu wolnego, a następnie odrabiają pracę domową i przygotowują się do zajęć na kolejny dzień. Kolacja odbywa się o godzinie 18:30. Do 20:30 lub 21:00 uczniowie mają czas wolny, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, sport czy inne zajęcia rekreacyjne. Toaleta wieczorna odbywa się o około 21:30, a o 22:00 każdy wychowanek musi przebywać w swoim pokoju. Cisza nocna trwa od 22:00 do 6:00. W dni wolne od szkoły pobudka i śniadanie odbywają się później. Odwiedziny bliskich zaplanowane są najczęściej na niedziele. Przedstawiony harmonogram jest przykładowy, a poszczególne godziny mogą różnić się w zależności od placówki.

Mieszkanie w internacie – co jeszcze warto wiedzieć?

W szkole z internatem uczniowie muszą dbać o porządek w pokojach. To ich obowiązków mogą należeć także: sprzątanie powierzchni wspólnych oraz dyżury na stołówce. Każde wyjście z placówki (do sklepu, na spacer, na zajęcia dodatkowe) jest odnotowywane, a uczeń musi do niego wrócić o ustalonej godzinie.

Jeżeli wychowanek sprawia problemy i narusza regulamin, może otrzymać naganę lub upomnienie, a w najgorszym wypadku zostać wydalony z internatu. Natychmiastowe usunięcie następuje za spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających oraz używanie przemocy psychicznej, lub fizycznej wobec współmieszkańców.

Szkoły z internatem w Polsce – wady i zalety

Szkoły z internatem ze względu na sposób, w jaki funkcjonują posiadają zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Poniżej przedstawiamy najczęściej wymieniane wady i zalety tego typu placówek.

Zalety szkół z internatem

Pierwszą i najważniejszą zaletą szkoły z internatem jest możliwość edukacji poza miejscem zamieszkania. Tu duże udogodnienie zwłaszcza dla tych uczniów, którzy pochodzą z niewielkich miejscowości, a dojazdy i powroty mogłyby zajmować im zbyt dużo czasu. Liceum lub technikum z internatem gwarantuje im zakwaterowanie oraz bezpieczeństwo.

Wiele osób podkreśla, że mieszkanie w internacie uczy samodzielności, przedsiębiorczości oraz dyscypliny. Uczniowie muszą przestrzegać regulaminu, dbać o porządek w swoim otoczeniu, a także wykonywać obowiązki. Młody człowiek, który spędził kilka lat w internacie, szybciej stanie się niezależny w dorosłym życiu.

W szkołach z internatem uczniowie są pod opieką wychowawcy, do którego mogą zwrócić się z problemem. Większość placówek zatrudnia również psychologa, pedagoga, lekarza oraz pielęgniarkę, którzy służą pomocą w przypadku problemów natury fizycznej lub psychicznej.

Mieszkanie w internacie to także doskonała okazja do nawiązania wieloletnich przyjaźni i znajomości. Uczniowie spędzają ze sobą czas wolny, przygotowują się razem do sprawdzianów, a także świętują urodziny i święta. Życie w bursie lub internacie kształtuje właściwe relacje międzyludzkie oraz buduje kompetencje społeczne.

Placówki są bardzo dobrze wyposażone np. w nowoczesne obiekty sportowe, sale muzyczne, plastyczne i komputerowe. Oferują one również liczne zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Wady szkół z internatem

Szkoły z internatem mają szereg zalet, ale nie są wolne od wad. Po pierwsze, nie każdy rodzic będzie mógł pozwolić sobie na posłanie do niej swojego dziecka, ze względu na dosyć wysokie ceny.

Niektórzy nastolatkowie bardzo przeżywają rozłąkę z bliskimi, a tęsknota za domem utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Mieszkańcy internatów narzekają także na dużą dyscyplinę, mniejszą prywatność, konieczność dzielenia pokoju z kilkoma osobami, wspólne łazienki czy jedzenie słabej jakości.

A co Ty uważasz na temat nauki w szkole z internatem? Podziel się swoją opinią w komentarzu! 👇

Dodaj komentarz