REGULAMIN
​Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie

 

§ 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 • 1. Szkoła Policealna GoWork.pl w Warszawie, zwana dalej Szkołą jest niepubliczną ponadgimnazjalną szkołą policealną.
 • 2. Właścicielem szkoły jest - Andrzej Kosieradzki.
 • 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • 4. Szkoła Policealna GoWork.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy w przepadku zmniejszenia jej liczebności poniżej 20 osób bądź wprowadzenia opłaty czesnego (dotyczy kierunków bezpłatnych). Szkoła może zaproponować słuchaczowi przejście na inną specjalność lub dołączenie do grupy w terminie późniejszym, np. o semestr później.
 • 5. Wszelkie sprawy związane z organizacją Szkoły nie uwzględnione w Regulaminie zawiera Statut Szkoły.

 

§ 2 SŁUCHACZE SZKOŁY

 • 1. Słuchacz szkoły policealnej posiada prawa określone Statutem Szkoły oraz odrębnymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki i samorozwoju w warunkach poszanowania godności osobistej i tolerancji.
 • 2. W szczególności słuchacz ma prawo do:
  • a. dwóch egzaminów poprawkowych
  • b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej,
  • c. nietykalności osobistej oraz ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
  • d. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,
  • e. zapoznania się z programem nauczania, jego celami i treścią, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz innymi dokumentami regulującymi pracę Szkoły,
  • f. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści programowych oraz uzyskania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
  • g. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, jeżeli nie narusza tym dobra i uczuć innych osób,
  • h. składania podań i wniosków do dyrekcji szkoły i uzyskania odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie chyba, że sprawa będzie wymagała dłuższego terminu rozpatrzenia,
  • i. uzyskania pomocy ze strony opiekuna, w celu rozwiązania swoich problemów,
  • j. udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami,
  • k. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
  • l. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich postępów w nauce,
  • m. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  • n. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • o. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową, w tym wybierania Rady słuchaczy i kandydowania do szkolnych struktur samorządowych,
  • p. poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych i rodzinnych ze strony całej społeczności szkolnej,
  • q. informacji o terminie i tematyce pisemnych prac kontrolnych, tzw. klasówek, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
  • r. informacji o wynikach pisemnych sprawdzianów kontrolnych w przeciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia,
  • s. zgłaszania do dyrektora, opiekuna, nauczyciela lub Rady Słuchaczy nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły i przejawów łamania praw słuchaczy.
  • t. inne prawa słuchacza wynikają z pozostałych zapisów Statutu i prawa oświatowego.
 • 3. Słuchacze mają w szczególności obowiązek:
  • a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach i życiu Szkoły.
  • b. usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej do dnia 1 każdego miesiąca,
  • c. aktualizowania swoich danych osobowych i kontaktowych w sekretariacie szkoły
  • d. systematycznego uzupełniania wpisów w indeksie, potwierdzających zaliczenia egzaminów
  • e. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje Szkoły, współtworzenia jej autorytetu.
  • f. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej.
  • g. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  • h. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  • i. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
  • j. poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  • k. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania w tajemnicy i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.
  • l. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku w szkole i jej otoczeniu.
 • 4. Słuchacz Szkoły może być nagrodzony za:
  • a. bardzo dobre wyniki w nauce,
  • b. wyróżniającą działalność w różnych dziedzinach na terenie Szkoły i poza nią,
  • c. osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach.
  • d. Szkoła może przyznać słuchaczowi następujące nagrody:
  • e. pochwałę opiekuna grupy w obecności słuchaczy danego oddziału,
  • f. pochwałę Dyrektora Szkoły w obecności słuchaczy danego oddziału,
  • g. list pochwalny opiekuna grupy lub Dyrektora Szkoły do odpowiednich instytucji,
  • h. dyplom uznania,
  • i. nagrodę rzeczową,
 • 5. Za niewypełnianie obowiązków, naruszanie postanowień Statutu Szkoły oraz niepodporządkowanie się zaleceniom i decyzjom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej słuchacz będzie ukarany. Karami są:
  • a. upomnienie opiekuna grupy w obecności słuchaczy danego oddziału,
  • b. nagana opiekuna grupy w obecności słuchaczy danego oddziału,
  • c. nagana Dyrektora Szkoły w obecności słuchaczy danego oddziału,
  • d. skreślenie słuchacza z listy słuchaczy.
 • 6. Słuchacz uczący się w trybie stacjonarnym nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

§3 SKREŚLENIE Z LISTY SŁUCHACZY

 • 1. Skreślenie słuchacza z listy słuchaczy może nastąpić wyłącznie na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej.
 • 2. Dyrektor skreśla słuchacza z listy słuchaczy w przypadku:
  • a. rezygnacji ze szkoły złożonej w formie pisemnej
  • b. rażąco ciężkich przewinień jak: kradzież, pobicie, zniewaga nauczyciela, sprzedaż i kupno narkotyków, picie alkoholu, wnoszenie do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów
  • c. nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach (50% godzin w semestrze)
 • 3. W przypadku skreślenia Słuchacz ma prawo odwołać się w terminie 14 dni za pośrednictwem Dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty.
 • 4. Rezygnacja z nauki dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji z nauki składa się w sekretariacie szkoły lub wysyła listem poleconym.

 

§5 INNE

 • 1. Wydanie duplikatu świadectwa, indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora szkoły. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2010 r.)
 • 2. Termin wydania dokumentów o których mowa w §5 pkt 1 nie dłuższy niż 21 dni roboczych.
 • 3. Błędnie wystawiona dokumentacja jest poprawiana i wystawiana ponownie w terminie od 1 do 5 dni roboczych w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

 

§6 Regulamin Promocji Szkoły Gowork.pl- rok szkolny 2019/2020

 • 1. Promocja "Miesiąc nauki" gratis przeznaczona dla osób, które w określonym terminie podpiszą ze szkołą Roczną GoWork.pl, Szkołą Policealną GoWork.pl oraz Szkołą Medyczną GoWork.pl umowę o kształcenie na rok szkolny 2019/2020
  • Przystąpienie do promocji następuje na wniosek słuchaczy.
  • Oferta promocyjna dotyczy Słuchaczy Szkoły Policealnej Gowork.pl ,  Szkoły Medycznej Gowork.pl oraz Szkoły Rocznej Gowork.pl na rok szkolny 2019/2020 którzy do 31 października 2019 r. podpiszą umowę  ze szkołą.
  • Rabat naliczany jest w momencie podpisania umowy ze szkołą.
  • Słuchacz jest zobowiązany jest do zwrotu rabatu przyznanego w ramach promocji w razie następujących przypadków:
   • Nieuzyskanie promocji na kolejny semestr, bądź brak ukończenia szkoły w przypadku najwyższych semestrów.
   • Jednostronnego rozwiązania umowy przez Słuchacza.
   • Skreślenia z listy słuchaczy za wykroczenia dyscyplinarne, tj. za naruszenie obowiązków słuchaczy przewidzianych w Statucie Szkół GoWork.pl  
  • Promocja dotyczy tylko pierwszej opłaty za czesne.  
  • Promocja trwa do dnia 31.10.2019 r.
 • 2. Promocja "3 miesiące nauki gratis" skierowana jest do absolwentów Szkoły Policealnej GoWork.pl, Rocznej Szkoły Policealnej GoWork.pl lub Szkoły Medycznej GoWork.pl, którzy w określonym terminie podpiszą ze Szkołą Policealną GoWork.pl umowę o kształcenie.
  • Przystąpienie do promocji następuje na wniosek słuchaczy.
  • Oferta promocyjna dotyczy absolwentów Szkoły Policealnej Gowork.pl ,  Szkoły Medycznej Gowork.pl oraz Szkoły Rocznej Gowork.pl którzy podpiszą umowę o kształcenie w Policealnej Szkole GoWork.pl.
  • Rabat naliczany jest w momencie podpisania umowy ze Szkołą Policealną GoWork.pl.
  • Promocja dotyczy tylko opłaty za czesne.
  • Słuchacz jest zobowiązany jest do zwrotu rabatu przyznanego w ramach promocji w razie następujących przypadków:
   • Nieuzyskanie promocji na kolejny semestr, bądź brak ukończenia szkoły w przypadku najwyższych semestrów
   • Jednostronnego rozwiązania umowy przez Słuchacza
   • Skreślenia z listy słuchaczy za wykroczenia dyscyplinarne, tj. za naruszenie obowiązków słuchaczy przewidzianych w Statucie Szkół 
  • Promocja trwa do dnia 31.10.2019 r. 
 • 3. Promocja "2 miesiące nauki gratis" skierowana jest do absolwentów Szkoły Policealnej GoWork.pl, Rocznej Szkoły Policealnej GoWork.pl lub Szkoły Medycznej GoWork.pl, którzy w określonym terminie podpiszą z Roczną Szkołą Policealną GoWork.pl umowę o kształcenie.
  • Przystąpienie do promocji następuje na wniosek słuchaczy.
  • Oferta promocyjna dotyczy absolwentów Szkoły Policealnej Gowork.pl ,  Szkoły Medycznej Gowork.pl oraz Szkoły Rocznej Gowork.pl, którzy podpiszą umowę o kształcenie w Rocznej Szkole Policealnej GoWork.pl  
  • Rabat naliczany jest w momencie podpisania umowy ze  Roczną Szkołą Policealną GoWork.pl.
  • Promocja dotyczy tylko opłaty za czesne. 
  • Słuchacz jest zobowiązany jest do zwrotu rabatu przyznanego w ramach promocji w razie następujących przypadków:
   • Nieuzyskanie promocji na kolejny semestr, bądź brak ukończenia szkoły w przypadku najwyższych semestrów
   • Jednostronnego rozwiązania umowy przez Słuchacza
   • Skreślenia z listy słuchaczy za wykroczenia dyscyplinarne, tj. za naruszenie obowiązków słuchaczy przewidzianych w Statucie Szkół 
  • Promocja trwa do dnia 31.10.2019 r.