Technik ortopeda

Szkoła Policealna GoWork.pl - Technik ortopeda

Specjalista z tej dziedziny powinien znać się na anatomii topograficznej i plastycznej oraz na proporcjach ciała w różnych okresach jego rozwoju. Ważne są też zasady biomechaniki ortopedycznej oraz realizacja indywidualnych zamówień na sprzęt ortopedyczny. Technik ortopeda musi również znać odpowiednie zastosowanie sprzętu ortopedycznego, a także umieć dostosować użytkowanie sprzętu do codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych.

Niestety liczba zachorowań w wyniku których następuje amputacja kończyn stale wzrasta, więc jest ogromne zapotrzebowanie na techników ortopedów. Zwiększająca się liczba wypadków powodujących stałe kalectwo również przyczynia się do zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny ortopedii. Technicy ortopedzi mogą znaleźć zatrudnienie również w obrębie profilaktyki, zwłaszcza, że jest to dziedzina stale się rozwijająca. Specjaliści są potrzebni nie tylko w Polsce, ale i poza graniami kraju, zwłaszcza w krajach starzejących się, gdzie ryzyko złamań czy wypadków wśród osób starszych jest szczególnie duże. Rekrutację na kierunek prowadzimy w Poznaniu, Białymstoku, Katowicach, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Warszawie i Wrocławiu.

Do  zadań technika ortopedy należy:
 • korzystanie z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i fizjopatologii narządu ruchu w diagnostyce i projektowaniu przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego
 • projektowanie przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego  zgodnie z zaleceniami lekarza ortopedy
 • planowanie i realizowanie zadań związanych z zaopatrzeniem pacjenta w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
 • nawiązywanie kontaktu z osobą niepełnosprawną, jej rodziną, środowiskiem zawodowym i społecznym
 • instruowanie pacjenta o sposobach eksploatacji i konserwacji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • ocenianie potrzeb pacjenta, ustalanie sposobów zaopatrzenia ortopedycznego i metod rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarza
 • współuczestniczenie we wczesnym usprawnianiu  pacjenta z protezą kończyny
 • wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii, surowców i materiałów podczas projektowania przedmiotów ortopedycznych
 • dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej oraz stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych w rozwiązaniach konstrukcyjnych
 • czytanie i sporządzanie rysunków, szkiców i schematów z zakresu protetyki ortopedycznej
 • pobieranie miar, wykonywanie odlewów gipsowych, dobieranie elementów i półfabrykatów do wykonania protez tymczasowych
 • wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej przedmiotów ortopedycznych
 • posługiwanie się przyrządami i aparaturą pomiarową
 • użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • posługiwanie się dokumentacją lekarsko - techniczną i konstrukcyjno - technologiczną
 • dobieranie rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotów ortopedycznych do biomechanicznych właściwości organizmu człowieka
 • dokonywanie okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych
 • realizowanie procesu technologicznego
 • sporządzanie dokumentacji technologicznej przedmiotów ortopedycznych
 • modernizowanie standardowych konstrukcji przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • stosowanie metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji oraz naprawach przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • planowanie i organizowanie własnej pracy
 • sporządzanie kosztorysów, prowadzenie rozliczenia materiałów i czasu pracy
 • prowadzenie dokumentacji finansowej, ewidencyjnej i materiałowej
 • współpraca w zespole terapeutyczno-rehabilitacyjnym
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej (www.zawodyregulowane.pl)

Tryby nauczania

 

Tryb Organizacja zajęć
Dzienny Zajęcia odbywają się w dni powszednie minimum 3 dni w tygodniu od godzin rannych do godzin popołudniowych
Weekendowy Zajęcia odbywają się co tydzień, w piątki w godzinach popołudniowych w soboty i niedziele
Wieczorowy Zajęcia odbywają się w dni powszednie minimum 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych
 

Program nauczania

Egzamin potwierdzający kwalifikację  odbywa się pod koniec semestru IV.

Przedmioty realizowane w dwuletnim cyklu nauczania m.in.:

 • Projektowanie , wykonywanie oraz dobieranie ortez
 • Projektowanie , wykonywanie oraz dobieranie protez 
 • Wykonywanie obuwia ortopedycznego
 • Dobieranie i eksploatacja przyrzaów ortopedycznych i środków pomocniczych

Co zyskujesz?

Gdzie możesz pracować kończąc Szkołę Policealną GoWork.pl ?
 • w zakładach wytwórczych i naprawczych przedmiotów ortopedycznych, przyklinicznych, przyszpitalnych, przysanatoryjnych zakładach wytwórczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • w poradniach zaopatrzenia ortopedycznego
 • w zakładach naukowo - badawczych przedmiotów ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego
 • w punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych
 • w oddziałach szpitalnych i przychodniach
 • w prowadzić własną działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu-Szkoła zapewnia bezpłatne badania

FORMULARZ ZAPISU NA KIERUNEK

Oddziały

oddział

Szkoła Policealna Warszawa

ul. Żurawia 47 00-680 Warszawa Tel: 22 622-13-09 wew. 3 lub 797-898-767
Godziny pracy sekretariatu:
pn.-pt. 8.00 - 17.00

oddział

Szkoła Policealna Katowice

ul. 3 Maja (wejście od ul. Stawowej 10) 13 40-096 Katowice Tel: 730 102 323 lub 32 229 20 63
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-18
wt 8.00-16.00
śr 8-16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Lublin

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 36 20-029 Lublin Tel: 533-898-761 lub 81 503 04 23,
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 16.00
sb 8.00 - 16.00

oddział

Szkoła Policealna Poznań

ul. Święty Marcin 66 61-807 Poznań Tel: 784 940 938 lub
Godziny pracy sekretariatu:
pn. 8.00-16, wt. - śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-16.00, pt. 8.00-16.00
sob. 9.00-15.00

oddział

Szkoła Policealna Białystok

ul. Lipowa 32 15-428 Białystok Tel: 790-408-360
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8-16
wt 8-16
śr 8-16
czw 8-16
pt 8-16
sb 8-16.

oddział

Szkoła Policealna Kraków

ul. Wielopole 18b 31-072 Kraków Tel: 797-898-765 lub 12 431-74-42
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00-16.00
wt 8.00-16.00
śr 08.00 -16.00
czw 8.00-16.00
pt 8.00-18.00
sb. 8.00-16.00

oddział

Szkoła Policealna Wrocław

ul. Ruska 51 B 50-079 Wrocław Tel: 720 898 761 lub 71 346-15-19
Godziny pracy sekretariatu:
pn 8.00 - 16.00
wt 8.00 - 16.00
śr 8.00 - 16.00
czw 8.00 - 16.00
pt 8.00 - 18.00
sb 8.00 - 16.00