Oddział 6 oddziałów: ( Bydgoszcz, Katowice, Lublin, Poznań, Kraków, Wrocław ) Dodano: 2015-05-28 13:13:57

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy wszystkich słuchaczy Szkoły Policealnej GoWork.pl do sekretariatu Szkoły w terminie do dnia 14-06-2015 r w celu aktualizacji legitymacji szkolnych!

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg  ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

Zapraszamy,

Szkoła GoWork.pl

 

Promocje dla słuchaczy:

Dla naszych słuchaczy dostępne są dodatkowe zniżki i bonusy od naszych partnerów. Dowiedz się więcej tutaj

zniżki dla słuchaczy
Zapisz się