Średnia ocen ma bardzo duże znaczenie szczególnie dla tych uczniów, którym zależy na zdobyciu świadectwa z czerwonym paskiem. Sprawdź w naszym artykule, jak obliczyć średnią na koniec roku i dowiedz się, na jakie stopnie możesz liczyć w tym semestrze.

Od ilu jest czerwony pasek? Wymagania

Czerwony pasek na świadectwie to wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce. Wielu uczniów marzy o jego otrzymaniu, jednak nie jest to łatwe zadanie. Jakie warunki należy spełnić, aby dostąpić tego zaszczytu? Od ilu jest czerwony pasek? Pierwsze i najważniejsze kryterium to średnia wynosząca co najmniej 4,75. Drugim jest wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania. Zgodnie z tymi zasadami nawet prymus, którego średnia ocen przekracza 5,0, ale w związku z wagarami czy bójkami, zachowanie jest niższe od wymaganego, nie może liczyć na otrzymanie świadectwa z czerwonym paskiem.

Część uczniów zastanawia się także, czy czwórki i trójki z niektórych przedmiotów przekreślają ich szansę na to uzyskanie tego wyróżnienia. W rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych nie znajduje się zapis, który wykluczałby możliwość uzyskania promocji z wyróżnieniem w przypadku otrzymania oceny dostatecznej z jakiegoś przedmiotu.

Zgodnie z polskim systemem edukacji, o świadectwo z czerwonym paskiem mogą starać się uczniowie, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej. W zależności od placówki, rymusom dodatkowo często przyznaje się nagrody rzeczowe, na przykład książki lub bony. Uczniowie z najwyższą średnią mogą z kolei otrzymać stypendium w wysokości kilkuset złotych.

W klasach 1-3 obowiązuje świadectwo z oceną opisową. Dziecko może jednak dostać od wychowawcy nieoficjalny dyplom gratulacyjny za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W niektórych szkołach przyznawane są również nagrody w postaci książek.

Jak obliczyć średnią ocen? Średnia arytmetyczna i ważona

Obliczenie średniej arytmetycznej jest bardzo proste i nie powinno sprawić problemu żadnemu uczniowi. W jej przypadku każdy stopień ma tę samą wartość. Jak obliczyć średnią ocen? W tym celu należy zsumować wszystkie stopnie z poszczególnych przedmiotów, a uzyskany wynik podzielić przez liczbę tych przedmiotów.

Jak obliczyć średnią ważoną?

W przypadku obliczania średniej ważonej dla danego przedmiotu, zasada jest nieco inna, ponieważ każda ocena posiada określoną wagę – niektóre liczą się bardziej, a inne mniej. Wagi ocen, które obowiązują w placówkach, można znaleźć w wewnątrzszkolnym systemie oceniania lub statucie szkoły. Poniżej przedstawiamy przykład, jak mogą one wyglądać:

  • ocena za pierwszy semestr – waga 7,
  • prace klasowe, wypracowania, sprawdziany, testy – waga 5,
  • kartkówki, odpowiedź ustna, dyktando, wykonywanie zadań przy tablicy, zadanie domowe długoterminowe – waga 3,
  • zadanie domowe, aktywność, praca na lekcji, prowadzenie zeszytu, wykonanie bryły, recytacja wiersza – waga 1.

Jak liczyć średnią ważoną? To proste. Na początku oceny z danego przedmiotu należy pomnożyć przez odpowiadające im wagi, a uzyskane liczby dodać do siebie. W przypadku ocen z plusami lub minusami, mogą być one traktowane według przykładu: 5+ to 5,5 a 5- to 4,75. W kolejnym kroku trzeba zsumować wszystkie wagi. Na koniec wystarczy podzielić sumę ocen przez sumę wag. Stopień odpowiadający średniej zależy od wewnątrzszkolnego systemu oceniania danej placówki. Poniżej prezentujemy przykładową tabelę.

ŚredniaOcena
1,6 i niżejniedostateczna
od 1,61 do 2,6dopuszczająca
od 2,61 do 3,6dostateczna
od 3,61 do 4,6dobra
od 4,61 do 5,3bardzo dobra
od 5,31celująca
Średnia ważona – tabela

Jak obliczyć średnią ocen w Excelu?

Średniej ocen nie trzeba obliczać ręcznie. Dla ułatwienia można skorzystać ze specjalnych kalkulatorów dostępnych w Internecie lub programu takiego jak Excel. Jak obliczyć średnią w Excelu? To nic trudnego. Wystarczy użyć funkcji średnia, do której dołączymy zakres komórek, jaki będzie uwzględniony w działaniu. Po jego zaznaczeniu program sam wyliczy średnią ocen.

Czy religia wlicza się do średniej?

Wielu uczniów pod koniec roku szkolnego zadaje sobie pytanie, czy religia wlicza się do średniej. Jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej, roczna ocena z religii lub etyki wlicza się do średniej w szkołach podstawowych, liceach i technikach. Uczeń, który uczęszczał na oba te przedmioty, otrzymuje dwie oceny i każda z nich pojawi się na świadectwie. Z kolei osoba, która nie brała udziału w lekcjach etyki lub religii, w odpowiednim miejscu na świadectwie będzie miała wpisaną poziomą kreskę. Podobna sytuacja występuje w przypadku zwolnienia z wychowania fizycznego. Ocena z tego przedmiotu wlicza się do średniej chyba, że uczeń ze względów zdrowotnych nie uczestniczył w zajęciach. Wówczas na dokumencie umieszcza się stosowną informację.

Czy zachowanie liczy się do średniej ocen?

Ocena z zachowania nie liczy się do średniej ocen, ale ma duże znaczenie dla uczniów, którzy walczą o czerwony pasek. Jak pisaliśmy wcześniej, wyróżnienie to mogą otrzymać tylko te osoby, których zachowanie nie jest niższe niż bardzo dobre.

Czy oceny na świadectwie mają znaczenie?

Wysoka średnia za oceny świadczy o bardzo dobrym opanowaniu podstawy programowej, ale nie o wartości ucznia. Warto pamiętać, że wiele znanych osób, które osiągnęły sukces, nie było prymusami w szkole. Powinni wziąć to sobie do serca ci, którzy wywierają na swoich dzieciach ogromną presję na dobre oceny i świadectwo z czerwonym paskiem. Uczeń, który żyje w ogromnym stresie i uczestniczy w wyścigu szczurów po najlepsze stopnie, może zapaść na fobię szkolną lub nawet depresję.

Fundacja Nobla opublikowała świadectwo maturalne Alberta Einsteina z 1896 roku. Wynika z niego, że genialny fizyk był bardzo dobrym uczniem, ale nie miał samych szóstek, jak mogłoby się wydawać. Naukowiec najsłabiej radził sobie z językiem francuskim, z którego otrzymał trójkę. Miał on również czwórki z geografii, plastyki oraz rysunku technicznego.

Słynny hiszpański malarz i rzeźbiarz, Pablo Picasso, nie osiągał wielkich sukcesów w szkole. Nie potrafił zapamiętać kolejności liter w alfabecie oraz nie radził sobie z matematyką. Mimo to, stał się on jednym z największych twórców sztuki nowoczesnej. Wysoka średnia na koniec roku nie gwarantuje sukcesu w dorosłym życiu, a bycie przeciętnym nie jest niczym złym.

Dodaj komentarz