Zwolnienie z WF może mieć miejsce w sytuacjach, gdy uczeń cierpi na chorobę przewlekłą, przy której wysiłek jest niewskazany lub doznał urazu uniemożliwiającego wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Rodzic może także jednorazowo zwolnić dziecko z zajęć, w związku z jego złym samopoczuciem. Sprawdź w naszym artykule, jak napisać zwolnienie z WF oraz dowiedz się, jak wygląda cała procedura.

Zwolnienie z lekcji WF – podstawa prawna

Zwolnienie z wf przysługuje dzieciom i młodzieży, które z powodów zdrowotnych nie mogą uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego.Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, wymagania edukacyjne wynikające z ustawy o systemie oświaty, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Na podstawie opinii lekarza, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub z realizacji zajęć WF na czas określony w tej opinii.

Zwolnienie z wf a ocena na świadectwie

Z powyższej ustawy wynika również, że jeśli okres zwolnienia z wf uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „zwolniony” lub „nieklasyfikowany”. Wychowanie fizyczne nie jest wówczas brane pod uwagę podczas obliczania średniej ocen.

W sytuacji, gdy uczeń został zwolniony z lekcji wychowania fizycznego w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności nie przekraczają 50 proc. frekwencji i istnieją podstawy do wystawienia oceny, może on podlegać klasyfikacji. Niektóre placówki stosują jednak odmienne zasady. Zgodnie z nimi, uczeń, który uczestniczył w zajęciach w I semestrze i otrzymał ocenę półroczną, a w II semestrze został z nich zwolniony, na świadectwie ukończenia roku szkolnego może mieć wpisane „zwolniony” lub „nieklasyfikowany”.

Ostatnią sytuacją jest ta, w której uczeń został zwolniony jedynie z wykonywania niektórych ćwiczeń. Wówczas nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnej sytuacji dziecka i na tej podstawie wystawić mu ocenę. Wpływ na końcowy stopień powinien mieć wysiłek, który uczeń włożył w wywiązywanie się z obowiązków, systematyczny udział w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Przeziębione dziecko, któremu przysługuje krótkoterminowe zwolnienie z wf

Jaką długi może być okres zwolnienia z wychowania fizycznego?

Maksymalny okres zwolnienia z lekcji WF obejmuje cały rok szkolny. Przepisy nie określają z kolei okresu minimalnego. To, na jak długi czas uczeń zostanie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, zależy od lekarza wystawiającego opinię. W zależności od sytuacji i wskazań lekarskich, może być ono jednorazowe, krótkoterminowe lub długoterminowe, np. zwolnienie z wf na cały rok, miesiąc albo kilka dni.

Jednorazowe zwolnienie z WF – w jakich sytuacjach?

W wyjątkowych sytuacjach rodzic lub opiekun prawny ma prawo jednorazowo zwolnić swoje dziecko z zajęć WF w związku z okresem rekonwalescencji po chorobie, bolesną miesiączką lub niegroźnymi dolegliwościami, które uniemożliwiają mu wykonywanie ćwiczeń. Zasady korzystania z jednorazowego zwolnienia z wychowania fizycznego, określane są przez poszczególne placówki. Większość szkół zaznacza jednak, że nie powinno ono przekraczać jednego tygodnia, a także mieć miejsce częściej, niż trzy razy w semestrze. Zwolnienie jednorazowe powinno zostać napisane na kartce lub w dzienniczku ucznia i okazane nauczycielowi. Musi ono również zawierać podpis rodzica.

Krótkoterminowe zwolnienie z wychowania fizycznego – kiedy?

Zwolnienie z WF może również zostać wystawione na okres, np. dwóch tygodni czy jednego miesiąca. W takim wypadku jego podstawą jest najczęściej opinia wydana przez lekarza. Zwolnienia nie dłuższe niż miesiąc są przekazywane nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest do przechowywania ich do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

Jak uzyskać długoterminowe zwolnienie z WF?

W wyjątkowych sytuacjach wynikających ze stanu zdrowia ucznia może on zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na dłuższy czas, np. cały semestr. Podobnie jak w przypadku krótkoterminowego zwolnienia, podstawą do jego zaakceptowania przez dyrektora jest opinia lekarska, w której musi znaleźć się informacja o okresie obowiązywania zwolnienia. Uczeń może również nie brać udziału w lekcji przez cały rok szkolny – mowa wówczas o zwolnieniu z WF całorocznym (całościowym).

Częściowe a całościowe zwolnienie z wychowania fizycznego – czym się różnią?

Częściowe zwolnienie z WF oznacza, że uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach, ale nie wykonuje ćwiczeń, które nie są wskazane ze względu na jego stan zdrowia, np. biegów średnio- i długodystansowych, stania na głowie, przewrotów, ćwiczeń obciążających stawy kolanowe oraz wymagających dużego wysiłku fizycznego. O tym, jakiego rodzaju aktywności fizycznej dziecko powinno unikać, decyduje lekarz. Całościowe zwolnienie z WF oznacza z kolei, że uczeń uczestniczy w zajęciach biernie, czyli w roli obserwatora.

Zwolnienie z wf a obecność na lekcji

Kwestia obecności zwolnionego ucznia na zajęciach zależy od konkretnej placówki. Najczęściej jednak dziecko ma obowiązek biernego uczestnictwa i przebywania pod opieką nauczyciela. W sytuacji, gdy wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją w danym dniu, dziecko może zostać zwolnione z tego obowiązku po złożeniu przez rodziców pisemnego oświadczenia i uzyskaniu zgody dyrektora. O fakcie tym informowany jest wychowawca oraz nauczyciel WF. Należy pamiętać, że rodzice biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, które w tym czasie przebywa poza terenem szkoły.

Zwolnienie z wychowania fizycznego – procedura

Zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego wymaga przejścia procedury ustalonej przez konkretną szkołę. Wszystkie niezbędne informacje powinny znajdować się na stronie internetowej lub w statucie placówki. Proces może wyglądać następująco:

 1. złożenie przez rodziców podania o zwolnienie z WF do dyrektora szkoły z dołączoną opinią lekarską na temat stanu zdrowia ucznia. W przypadku I semestru, podanie powinno trafić do sekretariatu nie później, niż do 30 września danego roku szkolnego. W przypadku II semestru – do 14 dnia po zakończeniu ferii zimowych. Sytuacje losowe rozpatrywane są indywidualnie. Rodzic powinien jednak złożyć podanie do 7 dni po otrzymaniu opinii lekarskiej,
 2. wydanie decyzji przez dyrektora szkoły w terminie do 7 lub 14 dni roboczych od daty wpływu podania,
 3. odbiór decyzji przez rodziców w sekretariacie szkoły,
 4. poinformowanie nauczyciela wychowania fizycznego oraz wychowawcy o zwolnieniu ucznia z zajęć. 

Odmowa zwolnienia z wychowania fizycznego – w jakiej sytuacji może nastąpić?

Odmowa zwolnienia ucznia z WF zdarza się sporadycznie. Może jednak mieć miejsce w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie dostarczą odpowiednich dokumentów na czas, lub nie dołączą do podania zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do uczestnictwa dziecka w lekcjach wychowania fizycznego. W przypadku decyzji odmownej mogą oni zwrócić się do kuratora oświaty danego województwa.

Zwolnienie z wf – powody

Głównym powodem do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego jest jego stan zdrowia, który uniemożliwia aktywne uczestnictwo w lekcji. W przypadku tych jednorazowych i trwających do kilku dni zazwyczaj wystarczy pisemna prośba rodzica, gdy dziecko jest osłabione po przebytej infekcji lub cierpi z powodu innych, niegroźnych dolegliwości. Długotrwałe, krótkotrwałe, całościowe i częściowe zwolnienia muszą być z kolei poparte opinią internisty, pediatry, chirurga, ortopedy, okulisty lub lekarza innej specjalności. Kiedy może zostać wystawione długotrwałe zwolnienie z WF? Powody mogą być następujące:

 • astma (szczególnie wtedy, gdy występują częste, ciężkie napady duszności bezpośrednio związane z wysiłkiem fizycznym),
 • choroba reumatyczna w postaci przewlekłej, powodująca trudności z poruszaniem,
 • duża krótkowzroczność i inne schorzenia zagrażające odklejeniem się siatkówki,
 • rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych,
 • ciężkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • wady serca z niewydolnością krążeniową,
 • zespół nerczycowy w okresie zaostrzenia,
 • niektóre zaburzenia psychiczne,
 • ciężkie skrzywienia kręgosłupa,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • choroby ginekologiczne,
 • stany pourazowe,
 • padaczka.

Jak napisać zwolnienie z wf? Wzór podania

W celu zwolnienia dziecka z zajęć wychowania fizycznego konieczne jest napisanie podania skierowanego do dyrektora wybranej placówki. Powinny się w nim znaleźć dane rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania i telefon, dane adresata (dyrektora placówki) oraz uzasadnienie, które pozwoli dyrekcji podjąć decyzję. Wzór zwolnienia z wf powinien znajdować się na stronie internetowej danej placówki. Rodzic może również skorzystać z jednego z poniższych szablonów.

1 Komentarz

Dodaj komentarz