Zawieszenie w prawach ucznia to sytuacja, w której dziecko nie może uczestniczyć w imprezach klasowych, kółkach zainteresowań i innych zajęciach organizowanych przez placówkę w ramach kary za łamanie postanowień zawartych w statucie szkoły. Sprawdź, jakie jeszcze skutki ma zawieszenie i jak można się od niego odwołać.

Zawieszenie w prawach ucznia – co oznacza?

Statut szkoły to najważniejszy dokument, który określa prawa i obowiązki uczniów, reguluje wewnętrzne życie placówki, a także system funkcjonujących w niej nagród i kar. Za złamanie zasad zapisanych w statucie przewidziane są sankcje. Jedną z najłagodniejszych jest ustne upomnienie, a z najsurowszych – skreślenie z listy uczniów danej szkoły. Poza tym dziecku może grozić zawieszenie w prawach ucznia. Co oznacza to w praktyce? Uczeń, który dopuści się naruszeń, np. zniszczy mienie szkoły, traci część swoich przywilejów. Mowa o zakazie brania udziału w wydarzeniach oraz dodatkowych aktywnościach organizowanych przez placówkę. Są to:

 • wycieczki,
 • konkursy,
 • dyskoteki,
 • studniówka, połowinki,
 • wigilie klasowe,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum,
 • zajęcia dodatkowe (szkolny klub sportowy, chór, kółka zainteresowań).

Zawieszenie w prawach nie tylko uniemożliwia uczniowi uczestnictwo w klasowych imprezach, ale także odbiera mu możliwość reprezentowania szkoły zawodach sportowych, turniejach i pokazach, udzielania się w ramach samorządu szkolnego oraz pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły. W zależności od placówki, uczeń może stracić także inne przywileje, np. możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, szczęśliwego numerka czy poprawy bieżących ocen.

Czy zawieszony uczeń uczestniczy w lekcjach?

Prawo oświatowe oraz Konstytucja RP nakładają na ucznia obowiązek nauki oraz obowiązek szkolny do osiągnięcia pełnoletności, czyli ukończenia 18. roku życia. Zabronienie dziecku uczestnictwa w zajęciach byłoby zatem niezgodne z obowiązującymi przepisami. Fakt ten został również potwierdzony przez Ministerstwo Edukacji – prawo do nauki zapewnia Konstytucja i nie może ono zostać odebrane uczniowi nawet wtedy, gdy dochodzi do łamania szkolnego regulaminu.

Zawieszenie w prawach ucznia a uczestnictwo w lekcjach w USA

Co ciekawe, sytuacja wygląda zupełnie inaczej w Stanach Zjednoczonych. System szkolnictwa w USA przewiduje, że zawieszony uczeń nie ma wstępu na teren szkoły, nie może uczestniczyć w zajęciach po lekcjach ani wydarzeniach sponsorowanych przez placówkę. W przeciwnym razie może on zostać oskarżony o wtargnięcie. Nieobecność na lekcjach jest w tym przypadku usprawiedliwiona. Dyrekcja musi także zapewnić uczniowi możliwość otrzymywania prac domowych oraz zaliczenia wszystkich sprawdzianów po powrocie do szkoły. Zawieszenie w prawach ucznia w USA może być także połączone z nauką. Uczeń uczestniczy wówczas w specjalnych zajęciach zastępczych, które pomagają mu zdobyć umiejętności przyswajania wiedzy, społeczne, emocjonalne oraz wychowawcze. Odbywają się one na terenie placówki w wymiarze 60 minut dziennie.

Dziewczyna zawieszona w prawach ucznia

Zawieszenie ucznia w jego prawach – za jakie przewinienia?

Przewinienia, za jakie dyrektor szkoły może zawiesić ucznia w jego prawach, reguluje statut. Wśród nich wymienia się:

 • akty wandalizmu, np. kradzież i zniszczenie mienia szkoły lub własności innego ucznia, posiadanie skradzionych przedmiotów,
 • palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie środków odurzających na terenie placówki,
 • rozprowadzanie wyrobów tytoniowych, alkoholu lub narkotyków w na terenie placówki,
 • zastraszanie innych uczniów, stosowanie gróźb,
 • stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych uczniów lub pracowników szkoły, np. rzucanie przedmiotami, odpalenie petardy,
 • bójki na terenie szkoły, zarówno sprowokowane, jak i zaaranżowane,
 • wyłudzanie pieniędzy z użyciem lub bez użycia siły,
 • akty przemocy fizycznej i psychicznej,
 • lekceważenie obowiązków szkolnych, w tym notoryczne nieprzygotowanie do lekcji, nieodrabianie prac domowych, spóźnienia, liczne nieusprawiedliwione nieobecności (wagary), zakłócanie toku zajęć, nagminne używanie telefonu komórkowego podczas lekcji,
 • wulgarne odnoszenie się dyrektora szkoły, nauczycieli, innych pracowników oraz uczniów,
 • fałszowanie podpisów rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli na zwolnieniach, usprawiedliwieniach i innych dokumentach szkolnych,
 • włamanie do e-dziennika, wpisywanie fałszywych ocen,
 • wygłaszanie lub publikowanie treści naruszających dobre imię szkoły lub osób z nią związanych.

Ile trwa zawieszenie w prawach ucznia?

Czas trwania zawieszenia ucznia w jego prawach zależy od decyzji dyrektora oraz Rady Pedagogicznej – może być to kilka dni lub kilka miesięcy. Wpływ na długość kary ma bez wątpienia rodzaj przewinienia i jego waga.

Zawieszenie w prawach ucznia: jak się odwołać?

Każdy uczeń ma prawo do odwołania się od decyzji szkoły o zawieszeniu. W tym celu może on skorzystać z pomocy samorządu uczniowskiego i za jego pośrednictwem skierować prośbę do dyrektora szkoły lub zrobić to osobiście w jego gabinecie. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie rodziców, samorządu szkolnego oraz rady pedagogicznej w ciągu 7 lub 14 dni od jej ogłoszenia. Odwieszenie kary może z kolei może nastąpić wtedy, gdy nie odnotowano poprawy zachowania ucznia, np. złamał on szkolny regulamin po raz kolejny. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

Wszelkie niezbędne informacje na temat zawieszania i odwieszania kar powinny znajdować się w statucie.

Dodaj komentarz