Matura poprawkowa odbędzie się pod koniec sierpnia. Informacje o wynikach z matury 2024 zaplanowano na 9 lipca. Od tego momentu maturzyści mają kilka dni na złożenie deklaracji w sprawie przystąpienia do matury poprawkowej. Sprawdź, gdzie i kiedy są poprawki matur, jak sprawdzić wyniki, a także dowiedz się, czy matura poprawkowa jest łatwiejsza od tej w terminie majowym.

Matura poprawkowa 2024 – termin

Egzamin maturalny nie bez powodu bywa nazywany także świadectwem dojrzałości. To ważny krok w rozwoju, który pomaga nam dostać się na wymarzone studia. Maturzyści zdają obowiązkowo egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Obowiązkowo muszą również wybrać jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Jednak nie każdemu udaje się zdać maturę. Choć informacja o tym może zasmucić, to warto pamiętać, że to nie koniec świata. Jeśli ktoś nie zdał egzaminu maturalnego, może przystąpić do matury poprawkowej.

Kto ma możliwość podejścia do egzaminu w terminie poprawkowym i jak będzie on wyglądał? Jak podaje CKE, matura poprawkowa w części pisemnej odbędzie się we wtorek 20 sierpnia o godzinie 9:00. Natomiast egzamin ustny już kolejnego dnia, o tej samej godzinie (w środę 21 sierpnia 2024 r.). Ta część obejmuje maturę poprawkową ustną z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, czy języka mniejszości narodowych.

Kto może przystąpić do matury poprawkowej?

Uprawniony do poprawki jest absolwent, który:

 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich obowiązkowych matur i żadna nie została unieważniona,
 • do dnia 16 lipca 2024 roku złożył deklarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Zatem warunkiem przystąpienia do matury poprawkowej jest złożenie stosownej deklaracji w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego w 2024 roku. Co w przypadku osób, które przegapiły termin składania wniosku o poprawę matury lub nie zdały więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego?

CKE podaje, że będą one miały możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ciągu 5 lat, licząc od października tego roku, w którym podeszły do matury po raz pierwszy, a zatem najwcześniej w maju 2025 roku. To także szansa dla osób, które chciałyby poprawić swój wynik oraz tych, których egzamin został unieważniony. Termin poprawkowy nie obejmuje wybranego przedmiotu dodatkowego, a jedynie przedmioty obowiązkowe.

Poprawka z matury – gdzie się odbędzie?

Matury poprawkowe w większości przypadków odbywają się w tej samej szkole, w której maturzysta przystępował do egzaminu w terminie majowym. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że placówka nie będzie miała możliwości powołania zespołu egzaminacyjnego – wtedy maturzysta zostanie poinformowany o zmianie miejsca egzaminu. Na uzasadniony wniosek zdającego (np. w związku z jego stanem zdrowia) matura poprawkowa 2024 może odbyć się w innym miejscu niż szkoła, np. w jego domu.

Poprawka matury rozszerzonej 2024 – kto i kiedy może przystąpić do egzaminu?

Do zdania matury z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym konieczne jest uzyskanie minimum 30 proc. punktów. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku matury rozszerzonej. Osoby, które nie są zadowolone ze swojego wyniku, ponieważ jest on niewystarczający do rekrutacji na wymarzone studia, mogą podejść do poprawki matury rozszerzonej najwcześniej w kolejnym roku szkolnym, czyli w maju 2025.

Matura poprawkowa w sierpniu – jak wygląda?

Wielu zdających chce wiedzieć, jak wygląda poprawka matury w sierpniu. Egzamin będzie przebiegał w ten sam sposób, co matura w terminie majowym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak harmonogram z podziałem na poszczególne przedmioty – wszystkie poprawki matur odbywają się tego samego dnia.

Matura poprawkowa polski 2024

Matura poprawkowa z polskiego w nowej formule z 2023 roku będzie trwała 240 minut lub 170 minut zgodnie z formułą z 2015 roku. Maksymalna liczba punktów, jaką będzie można uzyskać, to 60. Egzamin ten składa się z 3 części. Za pierwszą część, czyli „Język polski w użyciu” uczeń może zdobyć 10 punktów (ok. 5-7 zadań). Ta część obejmuje czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie i posługiwanie się poprawną polszczyzną.

Druga część, czyli „Test historycznoliteracki” to aż 15 punktów. W sumie jest to 6-15, głównie otwartych zadań dotyczących znajomości problematyki lektur obowiązkowych. Natomiast za wypracowanie przysługuje maksymalnie 35 punktów. Do wyboru są dwa tematy wypracowania.

Wymagania egzaminacyjne do matury poprawkowej 2024 z polskiego dotyczą czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną, notatkę syntetyzującą, czy znajomość problematyki lektur obowiązkowych.

Matura poprawkowa matematyka 2024

W nowej formule matury z matematyki zwiększono liczbę zadań o niższej punktacji kosztem zadań punktowanych po 5, czy 6 punktów. Zdający będzie mógł uzyskać maksymalnie 46 punktów. Matura poprawkowa z matematyki 2024 będzie trwała 180 minut. Jakie są wymagania egzaminacyjne? Według tegorocznego informatora maturalnego zadania obejmują takie zagadnienia, jak:

 • sprawność rachunkowa,
 • wykorzystanie i tworzenie informacji,
 • wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
 • rozumowanie i argumentacja.

Działy, które należy opanować to:

 • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności,
 • funkcje, ciągi, optymalizacja,
 • planimetria, geometria analityczna, stereometria,
 • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Matura poprawkowa angielski 2024

Matura poprawkowa z angielskiego będzie trwała 120 minut. Zdający może uzyskać z niej maksymalnie 60 punktów – 28-22 za zadania otwarte i 32-38 za zamknięte. Wymagania egzaminacyjne dotyczą:

 • posługiwania się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi ustnych o umiarkowanym stopniu złożoności, artykułowanych w naturalnym tempie,
 • samodzielnego formułowania prostych, spójnych i logicznych wypowiedzi,
 • uczestniczenia w rozmowie i reagowania ustnie w typowych i w miarę złożonych sytuacjach;
 • zmieniania formy przekazu ustnego lub pisemnego.

Czy matura poprawkowa jest łatwiejsza?

Wielu maturzystów zastanawia się, czy matura poprawkowa w sierpniu jest łatwiejsza od tej w terminie majowym. Eksperci, którzy od lat analizują arkusze maturalne, dementują pogłoski, jakoby matura poprawkowa była łatwiejsza. Ich zdaniem stopień trudności zadań w terminie głównym i poprawkowym jest zbliżony. Osoby przystępujące do poprawki matury nie powinny zatem liczyć na prostsze arkusze.

Wyniki matur poprawkowych 2024 – kiedy można się ich spodziewać? Jak je sprawdzić?

O wynikach egzaminu maturalnego dowiemy się we wtorek, 10 września, najprawdopodobniej w godzinach porannych. Podobnie jak w przypadku terminu majowego, będzie można je sprawdzić w systemie ZIU po wpisaniu numeru PESEL oraz hasła otrzymanego ze szkoły. Do zdania matury poprawkowej konieczne jest uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów.

Osoby, które przystąpią do poprawkowych egzaminów obowiązkowych i uda im się zdać za drugim razem będą mogły odebrać swoje świadectwo dojrzałości 10 września 2024 r.

Rekrutacja na studia po poprawce z matury – czy jest możliwa? Na jakich zasadach?

Osoby, które podchodzą do matury poprawkowej i nie chcą tracić roku, nadal mogą wziąć udział w rekrutacji na studia. Niektóre uczelnie rekrutują nowych studentów nawet do połowy października. Ma to miejsce w sytuacji, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na kierunkach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Niestety, ich wybór jest zazwyczaj o wiele uboższy, dlatego absolwenci szkół średnich, którzy przystępowali do poprawki z matury, mogą nie zdążyć zarejestrować się na wymarzone studia. W takim wypadku maturzysta ma kilka rozwiązań tej sytuacji:

 • rekrutacja do szkoły policealnej – co zamiast studiów, jeśli rekrutacja na wymarzony kierunek nie jest już możliwa? Dobrym pomysłem może być zapisanie się do darmowej szkoły policealnej. Kierunki takie jak asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta czy technik usług kosmetycznych są w pełni bezpłatne. W odróżnieniu od studiów trwają one od 1,5 do 2,5 roku i umożliwiają uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Szkoła policealna nie wyklucza studiowania – wielu jej absolwentów decyduje się na zdobycie wykształcenia wyższego,
 • rekrutacja na uczelnię prywatną – prywatne uniwersytety nie są gorsze od państwowych, ale studiowanie na nich wiąże się z bardzo wysokimi kosztami. W zależności od kierunku czesne może wynosić od 3 do 25 tys. złotych za rok,
 • rekrutacja na kierunki niestacjonarne na uczelniach państwowych – te również wymagają opłacania czesnego, ale student, który zaliczył co najmniej dwa semestry (przypadku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), może ubiegać się o przeniesienie na studia stacjonarne,
 • rekrutacja w kolejnym roku – niektórzy absolwenci szkół średnich decydują się na rok przerwy po maturze. Innych zmusza do tego nieprzewidziana sytuacja życiowa, jak oblanie matury poprawkowej czy zbyt mała liczba punktów, uniemożliwiająca dostanie się na wymarzony kierunek. Gap year nie musi być straconym czasem. Wręcz przeciwnie – to doskonała okazja, żeby podróżować, zacząć pracę i zaoszczędzić pieniądze, odnaleźć swoją ścieżkę kariery lub wziąć udział w wolontariacie. Możliwości jest naprawdę wiele!

Jeśli czeka Cię poprawka matury i zaczynasz odczuwać stres przed egzaminem, skorzystaj z naszych porad, które znajdziesz w powyższym wpisie. Pamiętaj również, że niezdana matura to nie koniec świata i możesz podejść do niej w kolejnym roku. Powodzenia!

Dodaj komentarz