Zmiana klasy w obrębie tej samej szkoły to stosunkowo częsta sytuacja. Odbywa się ona na wniosek rodziców lub wychowawcy i może mieć charakter kary wymierzanej uczniom, którzy nagminnie łamią regulamin szkoły. Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, jak wygląda procedura zmiany klasy, a także pobierz darmowy wzór podania o przeniesienia dziecka do innej klasy.

Zmiana klasy – czy to dobry pomysł?

Wrzesień, a wraz z nim pierwszy dzień szkoły, to co roku dla ogromne przeżycie dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w nowej szkole lub klasie. Jest to także okazja do nawiązania nowych przyjaźni. Przydział do klas nie jest przypadkowy, lecz wynika z konieczności spełnienia określonych kryteriów. Są nimi przede wszystkim równomierna liczba uczniów w poszczególnych grupach oraz proporcjonalna (w miarę możliwości) liczba dziewcząt i chłopców. Rodzice najczęściej nie mają wpływu na to, do jakiej klasy i z jakimi dziećmi, trafi ich pociecha. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zależy im, by dziecko uczęszczało do tej samej grupy z bliską osobą, np. bratem lub siostrą, kuzynem, przyjacielem czy sąsiadem. Sugestie rodziców rozpatrywane są indywidualnie przez dyrekcję.

Niestety zdarza się, że dziecko nie jest w stanie zaadaptować się do nowej grupy lub z różnych, często błahych powodów, zostaje odrzucone przez klasę. Samotność i wyobcowanie nie mają dobrego wpływu na psychikę kilkulatka lub młodego człowieka, który dopiero zaczyna wchodzić w dorosłość. Mogą one doprowadzić do fobii szkolnej, a nawet depresji. To z kolei odbija się na jego wynikach w nauce. W takim wypadku wielu rodziców rozważa złożenie podania o przeniesienie dziecka do innej klasy.

Wniosek o przeniesienie do innej klasy – kto może go złożyć?

Przeniesienie do innej klasy może odbyć się na wniosek wychowawcy lub rodziców (opiekunów prawnych). Podanie o zmianę klasy może również napisać sam uczeń, o ile jest on pełnoletni. W zależności od sytuacji przebiega ono w inny sposób.

Decyzję o nauczaniu dziecka w innej klasie warto jednak poprzedzić rozmową z wychowawcą lub dyrektorem szkoły – być może istnieją inne, prostsze rozwiązania problemu, z którym boryka się uczeń. Szczególnie że zmiana klasy i związana z nią konieczność adaptacji do nowej grupy, to stresujące przeżycie dla dziecka lub nastolatka.

Przeniesienie ucznia do innej klasy na wniosek rodziców

Zanim rodzice podejmą ostateczną decyzję o przeniesieniu dziecka do innej klasy, powinni zgłosić problem wychowawcy lub pedagogowi szkolnemu, aby ten podjął próbę jego rozwiązania. W sytuacji, gdy opiekunowie wyrażają zdecydowaną wolę zmiany klasy, muszą złożyć stosowne podanie o przeniesienie do innej klasy do dyrektora szkoły, w którym uzasadnią przyczyny swojej decyzji. Postanowienie o zmianie grupy może być podyktowane różnymi powodami, ale nie wszystkie mają szansę zostać uznane w podaniu o przeniesieniu do innej klasy. Argumenty muszą być mocne np. związane z prześladowaniem dziecka przez kolegę.

Dyrektor rozpatruje możliwość przeniesienia ucznia, biorąc pod uwagę czynniki takie jak liczebność klasy, równomierny podział na dziewczęta i chłopców, możliwości organizacyjne, ramowy plan nauczania oraz sytuacja wychowawcza. Może on również zasięgnąć opinii wychowawcy, pedagoga lub psychologa szkolnego, wicedyrektorów, zespołu nauczycieli uczących daną klasę albo rady pedagogicznej. Ostateczną decyzję o tym, czy zmiana klasy będzie możliwa, podejmuje dyrektor, a następnie przekazuje ją rodzicom.

Przeniesienie ucznia do innej klasy na wniosek wychowawcy

W tej sytuacji przymusowa zmiana klasy ma charakter kary za częste łamanie regulaminu szkoły, kiedy zostały wyczerpane wszelkie dostępne oddziaływania naprawcze i wychowawcze. Stosuje się ją wobec uczniów, którzy przeszkadzają podczas lekcji, mają lekceważący stosunek do nauczycieli, są agresywni lub ich wyniki w nauce stale się pogarszają. Wśród kar mogą znaleźć się także upomnienia, nagany, obniżenie oceny z zachowania. Ostatecznością jest natomiast przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty.

Decyzję o przeniesieniu do innej klasy podejmuje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy, po wysłuchaniu jego argumentacji wspartej przez pedagoga, ze wskazaniem klasy, do której uczeń zostanie przeniesiony z uwzględnieniem ramowego programu nauczania. O podjętej decyzji rodzice zostają poinformowani przez dyrektora szkoły.

Przeniesienie dziecka do innej klasy bez zgody opiekuna

Kluczowe pozostaje pytanie, czy rodzice lub opiekunowie mają prawo nie wyrazić zgody na przeniesienie dziecka do innej klasy. Taka sytuacja jest możliwa, o ile statut szkoły:

  • nie przewidział takiej formy sankcji wobec uczniów,
  • nie określił przypadków, w jakich przeniesienie może być zastosowane.

Dzieje się tak, ponieważ kary wymierzane uczniom, nie mogą wykraczać poza katalog, jaki został wymieniony w statucie szkoły. Co więcej, możliwe sankcje powinny być adekwatne do rodzaju przewinienia oraz stosowane zgodnie z hierarchią (od najłagodniejszej do najcięższej). Jeżeli, zdaniem rodziców, zawarte w nim kary są zbyt surowe lub nieadekwatne do rodzaju przewinień, mogą oni złożyć zawiadomienie do kuratorium oświaty.

Zobacz również: Pierwszy dzień w przedszkolu – jak pomóc dziecku? Porady dla rodziców

Przeniesienie do innej klasy – w jakich sytuacjach?

W jakich sytuacjach rodzice powinni rozważyćprzeniesienie dziecka do innej klasy? Motywacja może być podyktowana różnymi wydarzeniami. Opiekunowie decydują się na ten krok najczęściej wtedy, kiedy dziecko jest nieakceptowane przez grupę lub dręczone przez innego ucznia. Powodami przeniesienia do innej klasy mogą być również: złe relacje z wychowawcą, chęć zmiany profilu klasy, problemy z adaptacją w klasie, pogorszenie wyników w nauce, rozdzielenie dziecka z kolegą podczas przydzielania do klas lub pogorszenie zachowania ucznia w związku z negatywnym wpływem innych osób.

Napisać podanie czasem decydują się także starsi uczniowie, którymi kieruje chęć lepszego przygotowania do matury. Jeśli nie mogą dostatecznie się rozwijać dzięki dotychczasowemu profilowi, mogą zawnioskować o zmianę klasy. W ten sposób mogą zmienić zakres przedmiotów realizowanych w szkole średniej na poziomie rozszerzonym zgodny z ich zainteresowaniami naukowymi. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Jednak nic straconego. Wówczas warto rozważyć naukę w Szkole Policealnej GoWork. W zaledwie rok lub dwa lata absolwenci mogą zdobyć kwalifikacje do zawodu odpowiadającego ich preferencjom.

Ile trwa przeniesienie do innej klasy?

Wielu rodziców zastanawia się, jak długo trwa proces przenoszenia dziecka do nowej grupy. Po złożeniu podania o zmianę klasy, dyrektor ma kilka lub kilkanaście dni na jego analizę i podjęcie ostatecznej decyzji. Jeżeli wyrazi on zgodę, uczeń może rozpocząć naukę w nowej klasie już na drugi dzień lub od kolejnego tygodnia. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji dziecka oraz wewnętrznych regulacji konkretnej placówki.

Przeniesienie ucznia do innej klasy – argumenty za i przeciw

Czasami zmiana klasy może być jedynym dobrym wyjściem z problemu, z którym boryka się uczeń. Mowa szczególnie o przypadku dokuczania innym przez jedno z dzieci. Wówczas pozostałe czują się zagrożone i rodzice nie chcą, aby ich dziecko przebywało z niegrzecznym dzieckiem w klasie. Przeniesienie do nowej klasy i związana z nim zmiana godzin lekcyjnych sprawi, że dziecko będzie miało ograniczony kontakt z prześladowcą i nie będzie decydowało się na wagary. Warto jednak pamiętać, że proces ten jest niezwykle trudny dla ucznia. Konieczność nawiązania nowych znajomości i zapoznania się z nauczycielami to źródło dużego stresu. Nie ma także gwarancji, że dziecko nie będzie doręczone przez kolejne osoby. Z tego powodu sugeruje się, aby to prześladowca trafił do innej klasy w ramach kary za swoje zachowanie.

Złożenie prośby o przeniesienie do innej klasy może być dobrym rozwiązaniem również w sytuacji, gdy dziecko chce uczęszczać na lekcje z ulubionym kolegą lub rodzeństwem – to zdecydowanie ułatwi mu adaptację do nowego środowiska.

Podanie o przeniesienie do innej klasy – jak je napisać?

W zależności od szkoły zmiana klasy może być związana z różnymi formalnościami. Najczęściej dokonuje się jej przez napisanie podania skierowanego do dyrektora szkoły. Podanie o przeniesienie do innej klasy powinno zawierać następujące informacje:

  • dane adresata (w tym przypadku będzie to dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń oraz adres szkoły),
  • dane opiekuna prawnego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu),
  • dane ucznia (imię i nazwisko oraz pesel),
  • profil lub nazwa klasy, do której dziecko ma zostać przeniesione,
  • powody przeniesienia,
  • podpis wnioskodawcy.

Podanie o przeniesienie do innej klasy – wzór

Gotowe wzory pism, w tym również podanie o zmianę klasy, często znajdują się na stronach internetowych szkół. W sytuacji, gdy placówka nie udostępniła szablonów, rodzic może wykorzystać poniższy wzór podania o przeniesienie do innej klasy. Wzór można pobierać w formacie PDF i wydrukować lub skopiować jego treść do edytora tekstu i uzupełnić, a następnie wydrukować. Należy jednak pamiętać, by złożyć odręczny podpis.

Dodaj komentarz