Wystawianie ocen 2021/2022 zbliża się wielkimi krokami. O swoich wynikach uczniowie powinni zostać poinformowani jeszcze przed świętami, jednak ostateczne noty trafią do dzienników prawdopodobnie przed feriami zimowymi, czyli w połowie lub pod koniec stycznia. Czy uczniowie mają szansę na poprawę ocen jeszcze w tym miesiącu? Co w przypadku, gdy nauczyciel wystawi im ocenę niedostateczną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Kiedy koniec semestru 2021/2022? Data

Przerwa świąteczna w szkole była pierwszym tak długim okresem wolnego od wakacji. Trwała ona od 23 do 31 grudnia, a zatem uczniowie wypoczywali aż 11 dni. Okres świąteczny zwiastuje jednak nie tylko upragnione wolne, ale również zbliżający się koniec pierwszego semestru nauki. Grudzień to jeden z ostatnich momentów, aby poprawić swoje oceny półroczne z poszczególnych przedmiotów. Wtedy również uczniowie informowani są o grożących im ocenach niedostatecznych. Najczęściej następuje to w połowie miesiąca, a zatem na krótko przed świętami. Kiedy z kolei kończy się pierwszy semestr? O ile zakończenie roku szkolnego wypada konkretnego dnia i obowiązuje wszystkie szkoły, o tyle data końca pierwszego semestru ustalana jest przez daną placówkę podczas zebrania rady pedagogicznej i dyrekcji. W części szkół zakończy się on 17 stycznia. To również dzień rozpoczęcia ferii zimowych dla województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Jeśli z kolei chodzi o uczniów szkół zlokalizowanych w tych miejscowościach, w których ferie wypadają dopiero w lutym, prawdopodobnie rozpoczną oni drugie półrocze jeszcze przed udaniem się na wypoczynek. Z tego powodu warto sprawdzić kalendarz roku szkolnego 2021/2022 na stronie danej placówki.

Do kiedy wystawianie ocen 2021?

Podobnie jak w przypadku zakończenia pierwszego semestru, nie ma jednej konkretnej daty wystawiania ocen, która obowiązywałaby wszystkie szkoły. Najczęściej zależy ona od terminu ferii zimowych. Zazwyczaj nauczyciele wystawiają oceny w ostatnim tygodniu nauki w pierwszym półroczu, a swoje propozycje przekazują uczniom od półtora do dwóch tygodni wcześniej. W niektórych szkołach może mieć to miejsce jeszcze przed rozpoczęciem przerwy świątecznej.

W 2021 roku pandemia po raz kolejny pokrzyżowała plany nauczycieli związane z wystawianiem ocen. Po tym, jak minister edukacji poinformował o nauczaniu zdalnym od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r., część z nich musiała spieszyć się z zaliczeniami, sprawdzianami i poprawkami, ponieważ w wielu szkołach semestr kończy się w połowie lub pod koniec stycznia. Chodzi zwłaszcza o placówki, które rozpoczynają ferie jako pierwsze. W ich przypadku wystawienie ocen semestralnych będzie musiało nastąpić od razu po powrocie nauki stacjonarnej. W innych placówkach może być to 21 lub nawet 28 stycznia.

Do kiedy można poprawiać oceny semestralne?

W styczniu uczniowie nie mają zbyt dużo czasu na poprawienie swoich ocen. Z tego powodu tak ważne jest dobre wykorzystanie przerwy świątecznej i sięgnięcie po książki nawet w czasie dni wolnych od zajęć szkolnych. Do kiedy można poprawiać oceny semestralne? Informację tę powinien przekazać wychowawca lub nauczyciel konkretnego przedmiotu. Może ona również znajdować się na stronie internetowej placówki, dlatego warto sprawdzić również tam.

Ocena niedostateczna na pierwsze półrocze – co w takiej sytuacji?

To od placówki zależy, jakie kroki musi podjąć uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną (jedynkę) na pierwszy semestr. W niektórych szkołach będzie musiał bezwzględnie ją poprawić w podanym przez nauczyciela terminie, na przykład w ciągu dwóch miesięcy od końca pierwszego półrocza. Oczywiście termin uzupełniania materiału nie musi być identyczny dla każdego ucznia. Nauczyciel powinien wziąć pod uwagę indywidualne czynniki, na przykład jego problemy zdrowotne lub liczbę otrzymanych ocen niedostatecznych. Jak wygląda poprawianie jedynki na półrocze? W zależności od decyzji nauczyciela może być to jeden duży sprawdzian lub kilka mniejszych prac pisemnych. W innych szkołach wystarczy, że uczeń będzie otrzymywał pozytywne oceny w drugim semestrze.

Dodatkowo w paragrafie 14 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określa, że jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków. Działania, jakie placówka powinna podjąć, aby pomóc uczniowi uzupełnić braki, nie zostały określone w przepisach. Obowiązek ten leży po stronie nauczycieli, którzy powinni wziąć pod uwagę możliwości szkoły oraz potrzeby danego ucznia.

Warto pamiętać, że ocena niedostateczna na pierwsze półrocze nie przesądza o promocji ucznia i nie zatrzymuje jego dalszej nauki w drugim semestrze. Dzieje się tak, ponieważ ocenianie trwa do końca zajęć dydaktycznych, a o promocji ucznia do kolejnej klasy decyduje dopiero klasyfikacja roczna.

Dodaj komentarz