Dzień bez jedynki jest zabawą praktykowaną w części szkół, która spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, gdyż chroni ich przed uzyskaniem negatywnej oceny. Zasady udziału w wydarzeniu zapisane są w jego regulaminie zaakceptowanym przez dyrekcję placówki. Co powinieneś wiedzieć o dniu bez jedynek?

Czym jest dzień bez jedynki?

Dzień bez jedynki (lub dzień bez jedynki i pracy domowej) to, obok szczęśliwego numerka, dodatkowy przywilej dla uczniów. Obejmuje on wszystkich wychowanków placówki. Zabawę tę może wprowadzić samorząd uczniowski, dyrekcja szkoły lub nauczyciele.

Podczas dnia bez jedynki do dziennika nie zostanie wpisana żadna ocena niedostateczna z odpowiedzi ustnej lub kartkówki. Dzięki temu uczniowie mogą na jeden dzień zapomnieć o stresie wynikającym z uzyskania negatywnego wyniku z niezapowiedzianego sprawdzania wiadomości.

Czy w dzień bez jedynki uczeń może dostać uwagę za złe zachowanie?

Odpowiedź brzmi: tak. Podczas dnia bez jedynki uczeń nie może co prawda dostać oceny niedostatecznej na zajęciach, jednak wspomniany przywilej nie zwalnia go z obowiązku przestrzegania szkolnych zasad. Jeśli zlekceważy zapisy zawarte w statucie szkoły, poniesie konsekwencje – może dostać uwagę lub naganę za złe zachowanie.

Książki, z których uczą się dzieci. Dzień bez jedynki sprawia, że w przypadku niezapowiedzianej kartkówki uczniowie nie dostaną oceny niedostatecznej

Zasady dotyczące dnia bez jedynki w szkole

Jeśli placówką, w której obowiązuje zabawa, jest prywatna lub publiczna szkoła podstawowa, przywilej ten skierowany jest do uczniów klas IV-VIII, którzy otrzymują szkolne oceny w formie stopni. Zgodnie z nazwą, dzień bez jedynki oznacza brak ocen niedostatecznych, jednak nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów oraz kartkówek. Nie obowiązuje także w przypadku testów, kartkówek czy prac klasowych z poprzednich dni – nawet wtedy, gdy nauczyciel oddaje je w czasie dnia bez jedynek, uczniowie, którym nie udało się ich zaliczyć, otrzymują negatywne oceny.

Ta lubiana przez młodzież zabawa może obowiązywać np. w ostatni piątek miesiąca, w szczególnych dniach (uznawanych za pechowe, takich jak piątek trzynastego, lub w okresie przedświątecznym bądź przed wystawieniem ocen) lub w dni wybrane przez samorząd (zwykle konieczne jest uzyskanie zgody rady rodziców oraz dyrekcji placówki).

W niektórych szkołach, by wziąć udział w zabawie, młodzież musi spełnić określony w regulaminie warunek – może to być np. konieczność założenia ubrań określonego koloru (jak choćby niebieskiej bluzy, czarnych spodni lub spódniczki, szarej koszulki, czerwonych skarpetek) lub przyniesienia ustalonego przedmiotu (kotylionu, przypinki, parasola).

Kiedy może dojść do zawieszenia dnia bez jedynek w szkole?

Zawieszenie szkolnej zabawy możliwe jest w przypadku złego zachowania uczniów. Może o tym zadecydować dyrektor, wychowawca lub nauczyciel (zależnie od zapisów w regulaminie dnia bez jedynek w szkole). Tego rodzaju informacje muszą jednak zostać przekazane dzieciom, dzięki czemu będą one świadome konieczności przygotowania się do wszystkich lekcji wypadających w danym dniu.

Może także okazać się, że ze względu na naruszanie szkolnych zasad przez ucznia, np. częste nieusprawiedliwione nieobecności (wagary) lub nieprzestrzeganie statutu szkoły, podjęta zostanie decyzja o zawieszeniu jego udziału w zabawie (o ile jest to dopuszczone przez regulamin dnia bez jedynek).

Dzień bez jedynki jest dla uczniów okazją do uczestniczenia w lekcjach bez dodatkowego stresu związanego z ewentualnym otrzymaniem złego stopnia. Zasady zabawy określone są w jej regulaminie, który zatwierdza dyrekcja placówki. To propozycja, którą z entuzjazmem przyjmą uczniowie zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

Dodaj komentarz