Szczęśliwy numerek jest przywilejem, dzięki któremu uczeń może zostać zwolniony z pisania kartkówki lub ustnej odpowiedzi. Jakie są towarzyszące mu reguły i wyjątki? Sprawdź, kiedy i komu przysługuje szczęśliwy numerek, na jakiej zasadzie jest przyznawany i czego nie obejmuje.

Czym jest szczęśliwy numerek?

Szczęśliwy numerek jest przywilejem obowiązującym w dużej części szkół. To losowana każdego dnia liczba (jedna dla całej szkoły) odpowiadająca numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym, która zwalnia go z niektórych obowiązków. Podstawę prawną do jego wprowadzenia stanowi statut szkoły, zaś będący osobnym dokumentem regulamin szczęśliwego numerka jest zbiorem zasad dotyczących przyznawania go i przywilejów, które posiada jego posiadacz w danej szkole.

Szczęśliwy numerek w szkole podstawowej obowiązuje wśród uczniów klas IV-VIII. Przywilej ten stosowany jest także w szkołach ponadpodstawowych. Może on jednak zostać zawieszony, jeśli uczniowie nie będą przestrzegać zasad ustalonych w danej szkole.

Szczęśliwy numerek w szkole: regulamin

Szczęśliwy numerek losowany jest zazwyczaj przez dziennik elektroniczny, choć w niektórych szkołach losuje go przewodniczący samorządu uczniowskiego w szkole albo jego zastępca – w takim wypadku jest on wywieszany na tablicy ogłoszeń i/lub przy wejściu do szkoły. Najczęściej jest on wybierany wieczorem (wówczas obowiązuje kolejnego dnia) lub rano, przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Jedna z najczęściej spotykanych zasad szczęśliwego numerka mówi o tym, że już wybrany numer zostaje wykluczony z losowania do czasu wylosowania wszystkich numerów (lub np. do przyszłego miesiąca).

Nastolatki siedzące w szkolnych ławkach. Jedna z nich jest posiadaczką szczęśliwego numerka

Wygaśnięcie przywileju szczęśliwego numerka następuje po zakończeniu zajęć lekcyjnych w określonym dniu przez jego posiadacza, jednak zgodnie z najczęściej obowiązującą regułą może dojść także do anulowania przywileju szczęśliwego numerka. Tego rodzaju sytuacja może zdarzyć się wtedy, gdy uczeń nie przestrzega zasad panujących w szkole. Ponadto jego udział w zabawie może zostać zawieszony, np. jeśli naruszy statut szkoły lub w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności (wagarów).

Jeśli uczeń jest nieobecny w szkole, traci możliwość wykorzystania szczęśliwego numerka – nie jest możliwe przeniesienie go np. na kolejny dzień.

Zasady szczęśliwego numerka: do czego uprawnia?

Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z pisania niezapowiedzianych kartkówek oraz niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej na ocenę. Każda szkoła posiada własny regulamin szczęśliwego numerka, a zasady te mogą nieco się różnić. W niektórych placówkach uczniowie korzystający z tego przywileju mogą wyrazić chęć pisania niezapowiedzianej kartkówki lub zgłosić się do odpowiedzi ustnej, jeśli zależy im na podwyższeniu średniej ocen. Warto również nadmienić, że nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym dziecko było zwolnione z tego obowiązku.

Z czego nie zwalniają szczęśliwe numerki?

Choć uczeń, który go wylosuje, może korzystać z różnego rodzaju przywilejów, istnieją także pewne ograniczenia – szczęśliwy numerek nie zwalnia bowiem m.in. z pisania zapowiedzianych kartkówek. Ponadto uczeń wciąż powinien mieć przy sobie materiały w postaci zeszytu ćwiczeń, zbioru zadań, zeszytu przedmiotowego czy podręcznika. Jest on także zobowiązany do pisania zapowiedzianych prac klasowych oraz sprawdzianów, znajomości lektury, zapowiedzianych odpowiedzi ustnych, wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego i aktywnego udziału w zajęciach.

Co więcej, szczęśliwy numerek w szkole nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć na basenie. Oznacza to, że dziecko powinno mieć ze sobą strój na wf lub basen. Powinno ono pamiętać również o zasadach zachowania i przepisach obowiązujących w szkole – w przypadku nieprzestrzegania ich posiadacz szczęśliwego numeru może otrzymać uwagę od nauczyciela lub stracić posiadany przez siebie przywilej (o czym decyduje nauczyciel danego przedmiotu lub wychowawca).

Jak sprawdzić szczęśliwy numerek na Librusie?

Jeśli szkoła decyduje się na losowanie szczęśliwego numeru w e-dzienniku, konieczne jest uruchomienie oraz poprawna konfiguracja wspomnianej funkcji. Dzięki temu będzie ona widoczna dla uczniów oraz rodziców. Nowy szczęśliwy numerek będzie automatycznie losowany w określonych dniach i godzinach.

Jak sprawdzić szczęśliwy numerek w dzienniku elektronicznym Librus? Należy zalogować się na swoje konto i znaleźć tę informację w zakładce „Narzędzia – Szczęśliwy numerek”. Jest on wyświetlany także osobom, które posiadają nieaktywne konta na Librusie.

Szczęśliwy numerek obowiązuje w wielu szkołach, których uczniowie zwykle chętnie korzystają z tego przywileju. W niektórych placówkach wprowadzane są także inne przywileje i zabawy, np. jednorazowy lub cykliczny „dzień bez jedynek” czy szczęśliwe kolory.

Dodaj komentarz